Bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử cạnh tranh nhau bằng qua sự thấu hiểu khách hàng - điều mà từ trước đến nay, do cấu trúc, thương mại điện tử đang làm tốt hơn.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT