Báo cáo trên được thực hiện sau chuyến đi thực tế tại Hàn Quốc đầu tháng 7.2019 của The Manager Intelligence Unit - Đơn vị Phân tích và Nghiên cứu thuộc Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT