Nhà đầu tư có thể sẽ cẩn trọng hơn trong việc định giá các ứng dụng gọi xe đang vận hành, như Grab và GoJek.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT