Mô hình kinh tế cũ đang lộ rõ “mệt mỏi”. Đại dịch COVID-19 buộc thế giới phải chuyển mình. Bằng cách này hay cách khác, sự thay đổi đang đến.

Ảnh: Economist.
Ảnh: Economist.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT