Đưa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trở lại mô hình doanh nghiệp nhà nước giúp công ty có hành lang pháp lý để đầu tư mở rộng hạ tầng khu bay đang bị quá tải.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT