Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 – Phát biểu khai mạc