Kết nối interntet qua các thiết bị cầm tay - thói quen của người dân Đông Nam Á, là một điểm thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế số trong khu vực.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT