Quy hoạch Khu đô thị Sáng tạo Tương tác cao - Highly Interactive Innovation District (HIID) bao gồm các khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT