Sau đại dịch, chính quyền các quốc gia lớn đều đưa ra các gói cứu trợ nhằm thúc đẩy tiêu dùng của người dân thông qua nhiều hình thức.

Chính quyền Trung Quốc sử dụng e-voucher như một chính sách thúc đẩy tiêu dùng, hình thức có chi phí thấp hơn so với các chi phiếu.
Chính quyền Trung Quốc sử dụng e-voucher như một chính sách thúc đẩy tiêu dùng, hình thức có chi phí thấp hơn so với các chi phiếu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT