88% người dùng từ 18-29 tuổi và 78% từ 30-49 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Nhiều trung gian thanh toán cũng tận dụng thời cơ để nhân rộng mạng lưới bằng một cách thức mới, "social payment".

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT