Điều kiện bất lợi hơn, các start-up Fintech cần thay đổi để thích ứng: điều chỉnh kêu gọi vốn, tổ chức sự kiện online, chú trọng ứng dụng ngân hàng, sáng kiến vì cộng đồng và chấp nhận rủi ro.

Các công ty khởi nghiệp Fintech phải thay đổi để thích ứng với điều kiện khó khăn do COVID-19. Nguồn: Shutterstock
Các công ty khởi nghiệp Fintech phải thay đổi để thích ứng với điều kiện khó khăn do COVID-19. Nguồn: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT