Lương tối thiểu chính thức tăng 5,5% từ 2020. Chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng do một số khoản chi phí, chẳng hạn như bảo hiểm, sẽ tăng theo lương tối thiểu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT