Tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm Tổng cục Thống kê đo lường chỉ số này.

Công nhân xây dựng thêm các tòa nhà tại Nha Trang trong suốt dịch COVID-19. Ảnh: Shutterstock.
Công nhân xây dựng thêm các tòa nhà tại Nha Trang trong suốt dịch COVID-19. Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT