Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì độ mở lớn, tuy nhiên toàn bộ quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá tỏ ra kém hiệu quả về thời gian và chi phí thực hiện.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT