Tổng Bí thư làm việc với Tây Ninh về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ