Hầu hết các chiến lược số hóa không phản ánh đúng cách kỹ thuật số đang thay đổi những yếu tố căn bản của nền kinh tế.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT