Liên minh hợp tác xã châu Á tới thăm nhà máy Tanifood