Nếu không lấy con người làm trung tâm thì không có thước đo mình phục vụ ai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Toạ đàm Đô thị thông minh.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT