Nhiệm vụ của một MCN chủ yếu là tuyển dụng kênh tham gia và thanh lọc nội dung, đổi lại MCN sẽ nhận lại chiết khấu từ doanh thu quảng cáo cho quảng cáo được nhúng vào các video.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT